Algemene Verkoopsvoorwaarden

You are here: Home \ Algemene Verkoopsvoorwaarden
Algemene Verkoopsvoorwaarden
 • ART. 1Alle verkopen zijn onderworpen aan de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden. Zij zijn van toepassing onder voorbehoud van de wijzigingen, die de twee partijen kunnen aanbrengen door uitdrukkelijk schriftelijk akkoord. Sabemaf n.v. erkent geen enkele mondelinge of andere overeenkomst van haar afgevaardigden in tegenspraak met de hier beschreven bepalingen.
 • ART. 2De verkoopsovereenkomsten worden enkel rechtsgeldig na onze schriftelijke bevestiging, of na levering. De koper is nochtans verbonden vanaf de ondertekening van de bestelbon.
 • ART. 3De goederen worden verkocht, af fabriek, niet verpakt. De verzending gebeurt op risico van de bestemmeling, zelfs als dit franco geschiedt.
 • ART. 4De aangeduide leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt. leder geval van overmacht, hetzij stakingen, exploitatieongevallen, gebrek aan grondstoffen of vervoer, schorst de verplichtingen van onze firma en stelt haar vrij van elke verantwoordelijkheid. Wanneer de levering vertraagd wordt door de aankoper, kan Sabemaf n.v. in geen enkel geval de nieuwe gevraagde termijn garanderen en dit zowel voor de levering als voor de indienststelling van de goederen.
 • ART. 5Om het even welke huidige of toekomstige taksen, van eender welke aard, zijn ten laste van de koper, alsmede de andere gebeurlijke bijkomstige verkoopskosten.
 • ART. 6Behoudens afwijking aan de bijzondere voorwaarden wordt de betaling van iedere bestelling als volgt uitgevoerd : een voorschot van 30 % bij de bestelling, 50 % op datum van levering vastgelegd door de aankoper in de bestelling en ten laatste twee weken na deze datum in geval van het achteruit schuiven van de levering voor redenen die te wijten zijn aan de aankoper. Het saldo is betaalbaar bij indienststelling of ten laatste twee weken na levering.
  Onze facturen en debietnota’s zijn betaalbaar in onze burelen in Waver of door overschrijving op onze bankrekening. Geen enkele aftrekking, noch afhouding mag aangebracht worden door de klant om gelijk welke reden. De gebeurlijke klachten schorten de invorderbaarheid van onze facturen niet op.
  Behoudens een speciale overeenkomst, zijn onze facturen steeds op zich betaalbaar. ln ieder geval zijn zij, van rechtswege, interest- voortbrengend, zonder aanmaning, vanaf de facturatiedatum tot de dag van de werkelijke betaling, volgens de discontovoet van de Nationale Bank van Belgie, verhoogd met 1 % zodanig dat deze interest niet minder kan zijn dan 8 % per jaar.
  Het niet betalen van een factuur op haar vervaldatum laat ons van rechtswege toe, en dit zonder aanmaning, lopende bestellingen of eventuele interventieaanvragen niet uit te voeren.
 • ART. 7Buiten de bepalingen van art. 6, verplicht de klant zich ertoe, ons te betalen, in geval van niet-betaling op de vervaldatum, buiten het hoofdbedrag en de interesten, van rechtswege en zonder aanmaning, voor de vergoeding van de veroorzaakte storting in onze diensten en voor onze banklasten, enz… een vaste schadevergoeding van 15 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 25 €. De wissels of beschikkingen op termijn die wij trekken, brengen noch schuldhernieuwing, noch afwijking van voorafgaande clausules mede. de huidige voorwaarden blijven volledig van kracht.
 • ART. 8ln geval van betalingsfaciliteiten, neemt de koper de kosten en de interesten ervan op zich.
 • ART. 9Op aanvraag van de aankoper zal Sabemaf n.v. een waarborg voor de goede uitvoering van de contractuele engagementen opstellen. Deze garantie zal bevestigd worden onder de vorm van een bankwaarborg of een borgstelling.
  Behoudens uitdrukkelijke afspraak mag het bedrag van de waarborg 10 % van het bedrag van de bestelling niet overschrijden en zal voor 50 % vrijgegeven worden op basis van de voorlopige oplevering en 50% bij de definitieve oplevering van de leveringen/prestaties. Bij het ontbreken van de oplevering zal de bankwaarborg automatische vervallen 18 maanden na datum van de opstelling.
  De kosten veroorzaakt door de opstelling van de garantie en tijdens de duur ervan zijn ten laste van de aankoper en zullen trimestrieel gefactureerd worden.
 • ART. 10De verkochte goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs. Indien een schuld op de vervaldag niet betaald is, wordt de verkoop onmiddellijk rechtens vernietigd door de verklaring van Sabemaf n.v. bij eenvoudig schrijven. ln dit geval verbindt de koper zich de koopwaar binnen de 24 uur na notificatie terug te geven. Gebeurt dit niet, dan is onze firma gemachtigd de koopwaar, waar ook en zonder formaliteit, terug te vorderen.
  De risico’s zijn ten laste van de koper ook tijdens de periode dat hij in het bezit is van de goederen al blijven wij er eigenaar van.
 • ART. 11De leveringen, apparaten en goederen, worden als aanvaard beschouwd indien onze firma binnen de zeven dagen geen aangetekend schrijven ontvangt.
 • ART. 12Vanaf de leveringsdatum, zijn al de toestellen, geleverd door Sabemaf n.v., gedekt door een waarborg van twaalf maanden. De waarborg geldt niet voor onderdelen met normale slijtage evenals voor de apparaten, hersteld, veranderd of eenvoudig gedemonteerd. door een persoon niet geaggregeerd of aangesteld door, of deel uitmakend van onze firma.
  De goederen die zich in koelinstallaties bevinden zijn niet gedekt door onze garantie.
  Een garantie van zes maanden wordt toegekend op stukken die vervangen werden in het kader van een herstelling. De kosten voor de werkuren en verplaatsing van het personeel naar aanleiding van een nieuwe interventie om dezelfde redenen blijven ten laste van de aankoper;
  De koper kan zich niet beroepen op het vervangen van een stuk om de betaling van de prijs te weigeren.
 • ART. 13De door onze firma verleende waarborg dekt in geen geval, zelfs tijdens het eerste jaar vanaf de levering, de schade, die de verkochte apparaten lijden, tengevolge van een defecte elektrische installatie of tengevolge van een nalatigheid of van een behandeling niet strokende met de gebruiken of de aanwijzingen, die bij iedere levering gevoegd zijn.
 • ART. 14Betwiste zaken worden uitsluitend behandeld door de rechtbanken van Nijvel.

Januari 2015 – Maatschappelijke zetel : Zoning Wavre Nord – Avenue Léonard de Vinci 13 – B-1300 Wavre